Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA PIIB

Komisja Prawno-Regulaminowa została powołana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do bieżącego monitorowania procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków. Zadaniem Komisji jest również:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych
  • opracowywanie projektów aktów prawnych lub zmian obowiązujących przepisów
  • współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i organizacjami związanymi z branżą budowlaną w zakresie legislacji,
  • opracowanie mechanizmu pomocy członkom Izby w wykonywaniu zawodu, w szczególności poprzez udzielani wyjaśnień w związku ze stosowaniem przepisów związanych z budownictwem, redagowanie wniosków o wyjaśnienie wątpliwości w stosowaniu przepisów kierowanych do odpowiednich organów władzy publicznej, opracowanie tematów na spotkania w przedstawicielami władzy publicznej, w celu bieżącego rozwiązywania problemów jakie wynikają z obowiązujących przepisów.

Na stronie internetowej: https://www.piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/bieca-dziaalno-kpr znajdują się nie tylko informacje o bieżącej działalności Komisji, ale również informację o zmianach przepisów prawnych oraz materiały o tematyce prawnej.

Zachęcamy członków Izby do śledzenia prac Komisji.

W Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa również działa Zespół Prawno-Regulaminowy powołany przez Okręgowa Radę DOIIB. Praca Zespołu przewodniczy Sekretarz DOIIB – Pani Danuta Paginowska. Zespół opiniuje projekty aktów prawnych z ramienia DOIIB i wyniki swojej pracy przesyła Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.