Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV KONFERENCJA PROGRAMOWA DELEGATÓW NA ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Konferencje programowe stały się już tradycją w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Pierwsza odbyła się w 2014 roku i była odpowiedzią na jeden z wniosków zjazdowych, w którym postulowano umożliwienie delegatom spotkań i wymiany poglądów pomiędzy kolejnymi zjazdami. Ożywione dyskusje i „pozytywny ferment”, który wśród delegatów na Zjazd DOIIB wywołała konferencja sprawiły, że postanowiono spotykać się częściej, by w swobodnej atmosferze i bez presji czasu, ograniczającej możliwość poszerzonych wypowiedzi, rozmawiać o sprawach nurtujących nasze środowisko zawodowe.

Czwarta Konferencja Programowa, pierwsze spotkanie delegatów kadencji 2018–22, odbyła się 12 stycznia 2019 roku w Hotelu Novotel & IBIS we Wrocławiu. Uczestniczyło w niej 72 delegatów na Zjazd DOIIB, którzy skupili się na trzech tematach – sytuacji legislacyjnej związanej z projektami ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta, etyce zawodowej inżyniera budownictwa i poprawie skuteczności działania naszego samorządu zawodowego.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Danuty Paginowskiej (przewodnicząca Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB i członek Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB), która przedstawiła sytuację prawną związaną z projektami ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta. W dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniu, było wiele głosów mówiących o korzyściach jakie może przynieść „dobra” ustawa o zawodzie inżyniera budownictwa. „Dobra” czyli taka w której będzie jednoznaczna definicja naszego zawodu, eksponująca rolę inżynierów w kształtowaniu otoczenia i ich wielką odpowiedzialność. Mówiono o konieczności przyjęcia skutecznej strategii w postępowaniu legislacyjnym. Podkreślano rolę mediów społecznościowych w informowaniu o postępie prac legislacyjnych i możliwości wywierania przy ich pomocy presji na ustawodawcę.

Piotr Zwoździak (członek Komisji Etyki przy Krajowej Radzie PIIB) wygłosił referat: „Po co nam etyka? Idea powołania Komisji Etyki i dotychczasowe działania Krajowej Komisji Etyki”. W dyskusji, którą wywołał referat zwracano uwagę na wpływ etycznych zachowań na odbiór społeczny zawodu inżyniera budownictwa. Zwrócono także uwagę na to, że działaniom etycznym należy „pomagać” stanowiąc jednoznaczne przepisy i zapewniając godziwe wynagrodzenie za prace inżynierskie. Dyskutanci zastanawiali się, czy potrzebna jest Komisja Etyki gdy mamy sprawnie działające sądy dyscyplinarne i rzeczników odpowiedzialności zawodowej będących ustawowymi organami izby.

Część konferencji poświęconą poprawie skuteczności działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i jego odbioru wśród członków DOIIB prowadzili Janusz Szczepański (przewodniczący Rady DOIIB), Marek Kaliński (zastępca przewodniczącego Rady DOIIB) i Rafał Zarzycki (zastępca przewodniczącego Rady DOIIB). Skoncentrowali się na takich tematach jak: strategia, plany i pomysły na działania izby, ocena polityki i działania izb, rozwój działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB oraz wycena pracy inżyniera. W czasie dyskusji mówiono dużo o roli mediów społecznościowych w usprawnieniu komunikacji ze wszystkimi członkami izby, zgłaszano między innymi propozycje zmian na stronie internetowej DOIIB, usprawniających tę komunikację. Zwrócono uwagę na potrzebę „zaopiekowania się” młodymi inżynierami, nowymi członkami izby. Padła propozycja organizowania dla nich specjalnych szkoleń dotyczących etyki zawodowej, odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz zasad działania DOIIB. Znaczna część dyskusji była poświęcona wycenie prac inżynierskich. Zobligowano władze izby do zajęcia się tą sprawą. Mówiono także o roli jaką mogą odegrać Obwodowe Zespoły Członkowskie w zapobieganiu stosowania cen dumpingowych na ich terenie.

Konferencję zakończył przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański, który podsumował dyskusje i zapowiedział uwzględnienie w pracach Rady DOIIB zgłoszonych postulatów.

Uważać należy, że konferencja zakończyła się sukcesem. Świadczy o tym zaangażowanie uczestników, którzy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków.

 

Agnieszka Środek