Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Inżynierowie środowiska nie zawiedli

W dniu 4 listopada 2011 r. Aulę Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego wypełnili licznie uczestnicy seminarium szkoleniowego, którego hasło: „Inżynier Środowiska: wyzwania – odpowiedzialność – perspektywy” i atrakcyjny program sprawił, że wzięło w nim udział ponad 300 osób. Uczestników seminarium przywitał JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski, wyrażając zadowolenie z tego, że spotkanie odbywa się w murach uczelni technicznej, która kształci najlepszych inżynierów i sama też realizuje 9 dużych inwestycji.   
Seminarium, odbywające się w ramach obchodów jubileuszu X-lecia DOIIB, zorganizowane było wspólnie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Patronat nad seminarium objął Oddział Dolnośląski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych.
W szkoleniu, oprócz członków Dolnośląskiej Izby, wzięło czynny udział wiele instytucji i firm oraz przedstawicieli całego środowiska zawodowego. Z dużym zainteresowaniem spotkał się panel dotyczący inwestycji liniowych, tj. lokalizacji przebiegu rurociągów  wody , kanalizacji oraz przesyłu ciepła i gazu w strukturze miejskiej. W dyskusji panelowej  uczestniczyli zaproszeni goście, reprezentujący organy i instytucje związane z wydawaniem decyzji, uzgodnień i opinii z terenu miasta Wrocławia. Referaty przedstawione w ramach seminarium dotyczyły inwestycji liniowych oraz przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa stale rozwija współpracę  z dolnośląską  administracją samorządową i państwową, z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi  oraz z  uczelniami technicznymi we wszystkich sprawach dotyczących budownictwa.
Bardzo duża frekwencja na seminarium  dowiodła, że takie branżowe spotkania naszych inżynierów dobrze służą naszemu środowisku zawodowemu.