Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Rady DOIIB w dniu 09.06.2011 r.

Informacja z  posiedzenia Rady DOIIB w dniu 09.06.2011 r.

W dniu 9 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Rady DOIIB  z  udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
Na wstępie Przewodniczy przywitał nowego członka Rady,  który został wybrany w wyborach uzupełniających na X Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB – Pana Jana Czupajłłę.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady przystąpiono do omówienia przebiegu  X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB.
Przewodniczący – Eugeniusz Hotała podziękował wszystkim, w szczególności członkom Zespołu Organizacyjnego i pracownikom biura, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w organizację Zjazdu i przyczynili się do jego sprawnego przebiegu. Podkreślił, że należałoby się zastanowić nad poprawą frekwencji poprzez organizowanie zjazdów w dni wolne od pracy tj. w sobotę.
Zwrócił też uwagę na nowy tryb składania wniosków i procedowania nad wnioskami  kierowanymi na Zjazd Krajowy, wynikający z uchwał Krajowej Rady PIIB.
W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił do zatwierdzenia uchwałę Prezydium Rady w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 i kosztów ich organizacji. Ustalono, że obchody składać się będą z następujących części: Forum Inżynierskiego, Centralnej Uroczystości  połączonej z obchodami  X-lecia DOIIB oraz innych imprez i przedsięwzięć o charakterze szkoleniowo – integracyjnym na terenie poszczególnych dolnośląskich powiatów w okresie wrzesień 2011 – październik 2012. Rada podjęła uchwały  w sprawie kosztów organizacji ww. przedsięwzięć.
W czasie posiedzenia Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła projekt uchwały o powołaniu Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie świdnickim, w związku ze złożonym wnioskiem. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Pan Andrzej Kudła omówił projekt  uchwały, dotyczącej warunków sprzedaży nieruchomości w Przesiece. Przedstawił też informację o stanie obiektów po dokonanym przeglądzie po okresie zimowym. Rada podjęła uchwałę  sprawie warunków sprzedaży tej nieruchomości.

Po posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie z Delegatami DOIIB na X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Podczas posiedzenia omówiono przede wszystkim stan przygotowań do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Odbyła się też dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi  na X Okręgowym  Zjeździe DOIIB,  kierowanymi na X Zjazd Krajowy PIIB.