Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Prezydium Rady DOIIB w dniu 26.04.2011 r.

W dniu 26.04.2011 r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB. W posiedzeniu udział wziął również Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB -Eugeniusz Hotała.
Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia było omówienie przebiegu X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB. Na wstępie Przewodniczący -Eugeniusz Hotała podziękował wszystkim, a w szczególności pracownikom biura, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w organizację Zjazdu i przyczynili się do jego sprawnego przebiegu.
Podczas dyskusji zastanawiano się w jaki sposób można by zwiększyć frekwencję, która nie była zadowalająca i wyniosła ok. 63%.
Przewodniczący poddał  pod rozwagę , tak jak to jest w niektórych innych izbach,  czy organizować  Zjazdy w dni wolne od pracy, tj. w sobotę.
W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił uchwałę o powołaniu Zespołu ds. organizacji Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011. Poinformował, że obchody składać się będą z następujących części: Forum Inżynierskiego, Centralnej Uroczystości  połączonej z obchodami X-lecia DOIIB , organizowanej we współpracy z PZITB O/Wrocław oraz innych imprez i przedsięwzięć organizowanych wspólnie z uczelniami i stowarzyszeniami naukowo- technicznymi oraz innymi Izbami krajowymi i zagranicznymi. Prezydium Rady podjęło uchwałę w tej sprawie.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący przypomniał o możliwości zgłaszania kandydatów do   odznaczeń  honorowych PIIB.