Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Prezydium Rady DOIIB w dniu 10.02.2011 r.

W dniu 10.02.2011 r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB. W posiedzeniu udział wzięli również Przewodniczący pozostałych organów Izby oraz Radca prawny.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała.
W czasie obrad dyskutowano m. in. nad przygotowaniami do X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, który odbędzie się w dniu 14.04.2011 r. 
Pan Tadeusz Olichwer przedstawił projekt programu obrad Zjazdu oraz omówił tekst uchwały Krajowej Rady PIIB nr 36/R/11 z 26.01.2011 r. w sprawie zgłaszania do Krajowej Rady wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd.
Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia,  była dyskusja nad projektem sprawozdania Rady za 2010 r.  Część merytoryczną sprawozdania przedstawiła Pani Anita Fokczyńska  – Sekretarz Rady DOIIB.  W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę przede wszystkim na działania Izby na rzecz Członków.  Tu wymieniła m. in. zorganizowanie  Forum Inżynierskiego DOIIB w Szklarskiej Porębie, w którym wzięli udział Członkowie i Delegaci niemal z wszystkich powiatów Dolnego Śląska,  zorganizowanie Dolnośląskich Dni Budownictwa 2010,  a także wielu szkoleń na terenie Dolnego Śląska. Podała również analizę wyników ankiety przeprowadzonej wśród Członków, mającej na celu poznanie ich oczekiwań wobec Izby. Zaakcentowała  możliwość  tworzenia   Okręgowych  Zespołów  Członkowskich  w  oparciu  o Zasady uchwalone przez Radę DOIIB. Ponadto, omówiła realizację wniosków zgłoszonych podczas IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  DOIIB.
Projekt części finansowej Sprawozdania –  w tym realizację budżetu 2010 r. przedstawił Pan Andrzej Pawłowski  Skarbnik DOIIB w roku 2010.
W dalszej części obrad Przewodniczący Eugeniusz Hotała omówił możliwość i tryb zgłaszania kandydatów do srebrnych i złotych honorowych  odznak  PIIB  oraz  zaapelował  o zgłaszanie osób zasłużonych dla naszej Izby, które można by rekomendować do odznaczeń.    
Poinformował też o powstaniu inicjatywy uczestnictwa naszej  Izby w  jubileuszowej XXV edycji Targów Budownictwa TARBUD 2011 r., które odbędą się we  Wrocławiu  w dniach 18 – 20.03.2011 r., w Hali Stulecia. Wstępny projekt udziału Izby w Targach przedstawiła Pani Grażyna Kaczyńska. Planuje się, że w pierwszym dniu Targów przedstawiciele DOIIB poprowadzą krótkie wykłady.
Istnieje możliwość, by w tym dniu zainteresowani Członkowie Izby mieli na Targi wstęp wolny. O szczegółach imprezy będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

 

Autor fotografii: mgr inż. Piotr Rudy