Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja o posiedzeniu Rady DOIIB w dniu 13.01.2011r.

W dniu 13.01.2011r. w sali konferencyjnej siedziby Izby we Wrocławiu odbyło się pierwsze  w tym roku posiedzenie Rady DOIIB. W obradach uczestniczyli również przewodniczący pozostałych organów Izby oraz radcy prawni Izby.
Obradom przewodniczył Pan Eugeniusz  Hotała, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB.
W pierwszej części obrad wybrano nowego Skarbnika Izby, którym został Pan Janusz Szczepański. Dotychczasowy Skarbnik, Pan Andrzej Pawłowski będzie nadal pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Wybrano też Panią Grażynę Kaczyńską do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady, która będzie m. in. koordynowała działania Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB. W dalszej części obrad omówiono m. in. konieczność wyboru nowego przewodniczącego Zespołu Prawno-Regulaminowego,  w związku ze śmiercią Pana Bronisława Wośka, który dotychczas pełnił tę funkcję.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Tadeusz Olichwer. Na wstępie przedstawił  projekt Regulaminu Zespołu Prawno-Regulaminowego. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia ww. Regulaminu.
Następnie w drodze głosowania wybrano na Przewodniczącego Zespołu Pana Krzysztofa Parylaka.
W dalszej części obrad Pan Andrzej Pawłowski przedstawił projekt Regulaminu  Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, uwzględniający wniesione  wcześniej przez Członków Rady  uwagi oraz projekt Regulaminu Dofinansowania Kosztów Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB. Rada podjęła uchwały w sprawie przyjęcia ww. Regulaminów.
W czasie posiedzenia Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła informację Prezydium Rady o działaniach Izby na rzecz Członków DOIIB w 2010 r.
W swoim wystąpieniu podkreśliła, że jednym z ważniejszych działań Izby była organizacja Forum Inżynierskiego  w dniu 15 września 2010 r. w Szklarskiej Porębie, które poświęcone było problemom organizacyjnym i prawnym Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, a także zagadnieniom współpracy w sprawnym przebiegu procesów budowlanych pomiędzy organami administracji publicznej właściwymi w szeroko rozumianych sprawach budownictwa a Członkami DOIIB.
W Forum udział wzięli zaproszeni goście i  62 Członków Izby , w tym 50 Delegatów na Zjazdy DOIIB.
Kolejnym ważnym działaniem było podjęcie przez Radę uchwały o zasadach powoływania Obwodowych Zespołów Członkowskich (OZC), która umożliwia podejmowanie społecznej działalności na rzecz naszego samorządu zawodowego i jego członków w obwodach wyborczych, zwłaszcza tych oddalonych znacznie od siedziby naszej Izby.
Ponadto, dla swoich Członków Izba na bieżąco aktualizowała bazę danych, w tym nową stronę internetową oraz dostęp do informatora budownictwa Wolters Kluwer Polska. Prowadziła dystrybucję informacji i prasy fachowej (do wszystkich Członków Izby wysłano raz w kwartale po 1 egz. wybranego tytułu prasy fachowej), organizowała szkolenia oraz pomoc finansową w podnoszeniu kwalifikacji w 2010 r. (DOIIB zorganizowała 10 bezpłatnych szkoleń, w których wzięło udział 1446 osób; z dofinansowania indywidualnego, przyznanego w wysokości do 50% kosztów konferencyjnych skorzystało 30 osób) a także przeprowadziła ankietę, która miała na celu poznać potrzeby i postulaty Członków Izby. Ankiety te są obecnie analizowane, a pierwsze wnioski z tych ankiet są bardzo cenną inspiracją dla dalszych działań Rady DOIIB.
Obrady zakończył Przewodniczący Rady Eugeniusz Hotała, który podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za merytoryczną dyskusję  w ważnych dla Izby sprawach.

 

Autor fotografii: mgr inż. Piotr Rudy