Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja o posiedzeniu Rady DOIIB w dniu 05.09.2011 r.

5 września 2011 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Rady DOIIB z  udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby oraz radcy prawnego.

Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia przystąpiono do omówienia planowanych spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2011 .
Stan przygotowań do tych spotkań, organizowanych w ramach obchodów X-lecia naszej Izby,  przedstawiła Pani Grażyna Kaczyńska. Poinformowała, że w październiku zaplanowano dwa spotkania. Pierwsze, w dniach 21-21.10.2011 r., dla obwodu ząbkowickiego i kłodzkiego w Polanicy Zdroju w hotelu „Sana”, drugie, w dniu 27.10.2011r., dla obwodu głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego i legnickiego w hotelu „Qubus” w Legnicy, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń, instytucji i przedsiębiorstw, związanych z budownictwem.
Projekt programu sesji szkoleniowych spotkania w Polanicy Zdroju przewiduje dwa tematy wiodące: „Rola uczestników procesu budowlanego w rozwoju gospodarczym regionu” oraz   „Wymogi przepisów ppoż. w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych”.
W programie spotkania w Legnicy  zaplanowano dwie sesje szkoleniowe pn.: „Szkody górnicze – zagrożenia, skutki, przeciwdziałanie” oraz „Bezpieczeństwo na budowie. Rola inżyniera”.
Na spotkaniach, oprócz sesji szkoleniowych,  przewidziano czas na omówienie spraw izbowych.
Pani Anita Fokczyńska przedstawiła projekt programu  seminarium planowanego na początku listopada br. we Wrocławiu. Seminarium branżowe pn. : „Inżynier inżynierii środowiska – wyzwania, odpowiedzialność, perspektywy”, organizowane jest wspólnie z Politechniką Wrocławską we Wrocławiu oraz PZITS o/ Wrocław. 
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2012 r. oraz uchwałę w sprawie ustalenia terminu XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Termin XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB został uchwalony na dzień 21 kwietnia 2012 r. (sobota).
Podczas obrad omówiono projekt uchwały w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na X Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB. Propozycja sposobu realizacji wniosków zgłoszonych przez delegatów na X Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB, opracowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy  była  wcześniej przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 18.07.2011r., na którym  omówiono każdy z wniosków i ustalono wstępnie projekt uchwały.
Po szerokiej dyskusji Rada podjęła uchwałę w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na X Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB. 
Rada podjęła również uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych przez delegatów na X Krajowym Zjeździe PIIB, skierowanych do rozpatrzenia przez Rady OIIB.
Pani Anita Fokczyńska, członek Kapituły Konkursu Inżynier Roku, poinformowała o wyniku konkursu za rok 2010, który zostanie podany podczas Gali Inżynierskiej 7 października br.