Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja o posiedzeniu Prezydium Rady DOIIB w dniu 25.11.2010r.

W dniu 25.11.2010r. w siedzibie Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB. W posiedzeniu udział wzięli również Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Hotała wspomnieniem o naszym Koledze – Panu Bronisławie Wośku, który  10 listopada 2010 r. odszedł od nas na zawsze. Głos zabrał również Pan Kazimierz Czapliński Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. W krótkim wystąpieniu wspominał o długoletniej współpracy zawodowej, jeszcze w PZITB, gdzie wszystko się zaczęło, potem w Urzędzie Wojewódzkim, następnie w naszej Izbie, w której  współpraca była bardzo ścisła. Mówił o trudnych chwilach i przeżyciach, kiedy od nas odszedł oraz o tym, że pozostanie w naszej pamięci, a  z Jego dorobku będziemy jeszcze długo korzystali.
Minutą ciszy uczczono pamięć Zmarłego. 

W dalszej części  obrad poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących spraw bieżących, a także planów i kierunków działań Izby na najbliższą kadencję. Głos zabrał  Pan Aleksander  Nowak, który omówił stan przygotowań do X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Przewodniczący Eugeniusz Hotała  poinformował o potrzebie ustalenia zasad tworzenia i działania Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB. Przedstawił ogólne zarysy możliwości  działania Zespołów poprzez  integrowanie, szkolenie i  organizowanie innych form spotkań członków naszej Izby.
By było to możliwe,  należy określić cele i formy działania w oparciu o przepisy, tj. zgodne ze Statutem i Regulaminami  Izby. Zaapelował o szeroką dyskusję w tej sprawie.
Następnie głos zabrała Pani Ewa Karkut- Żabińska Radca Prawny naszej Izby, która określiła ogólne założenia, dotyczące celów i form działania Zespołów.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Eugeniusz Hotała przedstawił informację o przygotowaniach do wydania  naszego czasopisma DOIIB. Zaproponował, by  główny profil poświęcony był promowaniu  członków Izby i naszego środowiska. Czasopismo wydawane byłoby przede wszystkim jako czasopismo internetowe, kwartalnik,  pod nazwą „Budownictwo Dolnośląskie” . Głos w tej sprawie zabrał Pan Andrzej Pawłowski, który wskazał na  konieczność stworzenia Rady Programowej. 
Na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Eugeniusz Hotała zaprosił zebranych na ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady DOIIB, które odbędzie się 16.12.2010 r. 

Grażyna Kaczyńska, Z-ca Sekretarza DOIIB