Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

III KONFERENCJA PROGRAMOWA DELEGATÓW NA ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Trzecia Konferencja Programowa odbyła się 10 grudnia 2016 roku w Hotelu Novotel we Wrocławiu. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 104 ze 174 delegatów na Zjazd DOIIB obecnej kadencji.

 

Obrady otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o nadchodzących poważnych zmianach legislacyjnych, które zmienią warunki wykonywania naszego zawodu i trwającej aktualnie dyskusji na ten temat. Od 1 stycznia 2018 roku prawdopodobnie będzie obowiązywał Kodeks urbanistyczno-budowlany, którego wprowadzenie pociągnie za sobą istotne zmiany w ważnych dla inżynierów budownictwa aktach prawnych – ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku członków samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa. Efektem Konferencji Programowej miało być wypracowanie stanowiska członków DOIIB w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa i w sprawie odpowiedzialności inżynierów budownictwa w świetle proponowanych zmian.

 

Przewodniczący wspomniał również o nadchodzącym przyjemnym dla członków DOIIB wydarzeniu – 5 stycznia 2017 roku na Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach nasza izba zostanie odznaczona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „samorząd zawodowy, gospodarczy i terytorialny”.

 

Dyskutowano w dwóch grupach roboczych. Każdy z uczestników konferencji wybierał grupę, w której chciał obradować. „Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżynierów budownictwa w świetle dotychczasowych praktyk i planowanych regulacji prawnych” to problem omawiany w pierwszej grupie, moderatorami dyskusji byli: Władysław Juchniewicz (Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego), Stanisław Stojewski (Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej) i Piotr Zwoździak (Członek Prezydium Rady, Rzecznik Prasowy). W drugiej grupie dyskutowano na temat: „Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa”, tu nad przebiegiem dyskusji czuwali: Andrzej Pawłowski (Zastępca Przewodniczącego Rady) i Janusz Szczepański (Skarbnik).

 

Spotkania w grupach roboczych poprzedził wykład wprowadzający w tematy dyskusji. Ewa Karkut-Żabińska (radca prawny DOIIB) mówiła o praktycznych aspektach odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków naszego samorządu. Swoje wystąpienie rozpoczęła łacińską sentencją: Ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem), zdaniem, które każdy inżynier budownictwa przez cały czas powinien mieć na uwadze. Omówiła dwa tryby odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa – odpowiedzialność zawodową i odpowiedzialność dyscyplinarną i zilustrowała je konkretnymi przypadkami.

 

Andrzej Pawłowski mówił o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez członków izby inżynierów budownictwa. Omówił zasady podnoszenia kwalifikacji wynikające z ustawy samorządowej i Kodeksu etyki PIIB oraz propozycje Krajowej Rady PIIB dotyczące regulacji tego obowiązku (punkty szkoleniowe i ich egzekwowanie).

 

Po parogodzinnych obradach moderatorzy przedstawili wyniki prac zespołów roboczych. Zespół zajmujący się odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną zwrócił uwagę na potrzebę połączenia tych dwóch trybów odpowiedzialności, zwiększenie katalogu kar o tak zwane kary mniejsze (np. ostrzeżenia) i zwiększenia nadzoru nad praktykami na uprawnienia budowlane.

 

Efektem pracy zespołu do spraw podnoszenia kwalifikacji zawodowych było przyjęcie stanowiska uczestników Konferencji Programowej w tej sprawie (przekazane do KR PIIB z prośbą o przekazanie delegatom na Krajowy Zjazd PIIB). Uczestnicy Konferencji uznając podnoszenie kwalifikacji zawodowych za warunek konieczny wykonywania swojego zawodu są przeciwni jego sformalizowaniu i egzekwowaniu. Jednocześnie uważają, że podnoszenie kwalifikacji powinno być skutecznie wspierane przez okręgowe izby i izbę krajową, szczególnie przez rozbudowę bazy szkoleń internetowych dostępnych dla wszystkich członków każdej okręgowej izby.

 

Na koniec konferencji ponownie wystąpił Eugeniusz Hotała i przedstawił osiągnięcia działających na Dolnym Śląsku Obwodowych Zespołów Członkowskich powołanych przez Okręgową Radę DOIIB oraz wręczył wszystkim przewodniczącym zespołów listy gratulacyjne. Obwodowe Zespoły Członkowskie to unikalny projekt DOIIB. Ich celem jest organizowanie działalności statutowej samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w dolnośląskich powiatach często bardzo oddalonych od siedziby DOIIB. Uczestnictwo w OZC jest dobrowolne, a praca w tych zespołach ma charakter społeczny. W tej chwili w DOIIB działa 16 takich zespołów.

 

Konferencję zakończył koncert kolęd w wykonaniu Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego CONTINUO.

 

Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że konferencja zakończyła się sukcesem. Świadczą o tym wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników, którzy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków.

 

tekst: Agnieszka Środek

fot.: Piotr Rudy