Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II NADZWYCZAJNY ZJAZD PIIB UCHWALIŁ NOWY STATUT

W dniu 20 sierpnia 2015 r. podczas obrad II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB uchwalono nowy Statut Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, który zastąpił dotychczas obwiązujący Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W nowym statucie jest kilka ważnych zapisów, w tym przede wszystkim jego nazwa, która wynika z decyzji delegatów, że nazwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zarezerwowana jest dla Krajowej Izby, a okręgowe izby inżynierów budownictwa występować będą pod swoimi nazwami własnymi. Te zapisy wzmacniają istniejącą już osobowość prawną izb okręgowych, a dodatkowe zapisy statutu zaznaczają wyraźnie, że okręgowe izby nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania innych izb okręgowych ani Krajowej Izby.

Do zadań statutowych samorządu zawodowego dopisano działalność o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków izby oraz promocji. Zaznaczono wyraźnie, że nie można łączyć kierowania organem izby okręgowej z kierowaniem organem izby krajowej. Pozostawiono dotychczasowy zapis w sprawie kadencyjności, zaznaczając, że funkcję przewodniczącego organu można sprawować w dwóch kolejnych kadencjach, a ponowny wybór  może nastąpić dopiero po pełnej czteroletniej kadencji. Postulaty wielu członków izby w sprawie objęcia zapisem o kadencyjności innych członków organów izb nie zostały poparte przez delegatów. Uporządkowano zapisy statutu, które wymagały korekt w związku ze zmianami w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Doprecyzowano też wiele zapisów, których interpretacja sprawiała różne trudności.

Prace nad statutem trwały prawie rok, a propozycje radykalnych zmian jego postanowień nie znalazły uznania Krajowej Rady PIIB oraz delegatów. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zmiany w statucie może dokonać większość 2/3 delegatów na Krajowy Zjazd PIIB biorących udział w zjeździe, a wymagany jest co najmniej 50% czynny udział delegatów w takim zjeździe. Zapisy w obecnym statucie są wynikiem wielu trudnych kompromisów, ale dzięki nim uzyskał on poparcie aż 94,4 % delegatów, a w II Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB frekwencja była wysoka i wyniosła 83,1 %.

Trzeba mieć nadzieję, że nowy statut będzie dobrze służył wykonywaniu podstawowych zadań ustawowych i statutowych przez wszystkie jednostki organizacyjne Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.