Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II KONFERENCJA PROGRAMOWA DELEGATÓW NA ZJAZD DOIIB (12.12.2015 r.)

    Ożywione dyskusje i „pozytywny ferment” który wśród delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kadencji 2014–18 wywołała ubiegłoroczna konferencja programowa sprawiły, że w tym roku postanowiono spotkać się znowu, żeby w swobodnej atmosferze i bez presji czasu, ograniczającej możliwość poszerzonych wypowiedzi podczas zjazdów okręgowych, podyskutować o sprawach nurtujących nasze środowisko zawodowe.
    Druga Konferencja Programowa odbyła się 12 grudnia 2015 roku w Hotelu Wrocław. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 110 ze 175 delegatów na Zjazd DOIIB obecnej kadencji.
    Obrady otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Przywitał zebranych i przedstawił informację o aktualnej działalności izby. Mówił o działaniach zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu inżyniera budownictwa i integracji naszego środowiska. Jednym z takich działań ma być uruchomienie Telewizji Internetowej DOIIB oraz planowany Festiwal Budownictwa, będący wkładem DOIIB w wydarzenia związane z uroczystymi obchodami Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.
    Tadeusz Olichwer, sekretarz Rady DOIIB, przedstawił program spotkania. Uczestnicy dyskutowali w dwóch grupach roboczych. „Etyka w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” to problem omawiany w pierwszej grupie, gdzie moderatorem dyskusji był Piotr Zwoździak, rzecznik prasowy DOIIB. Drugi zespół dyskutował o „warunkach wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce”, a tu moderatorem dyskusji była Danuta Paginowska, przewodnicząca Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB.
    Jednak zanim rozpoczęły się dyskusje w grupach roboczych, uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu: „Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia odpowiedzialności”, który wygłosił dr hab. Jan Wadowski, członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca przedstawił definicje etyki, odpowiedzialności i zaufania funkcjonujące w różnych epokach i różnych systemach filozoficznych oraz podał wskazówki jak można odnieść je do sytuacji w których znajduje się współczesny inżynier. Swoje wywody zakończył myślą Blaise'a Pascala: „Wiedza rzeczy zewnętrznych nie okupi w chwilach rozterki niewiedzy moralnej, natomiast wiedza moralna zawsze okupi nieświadomość w rzeczach zewnętrznych”.
    Wykład wzbudził duże zainteresowanie, a zwłaszcza przytoczone wyniki badań socjologicznych, z których wynikało, że tylko 3% ankietowanych postrzega zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego. Wielu dyskutantów odnosiło się do tej liczby i zastanawiało się co zrobić by ona wzrosła.
    Po parogodzinnych obradach moderatorzy przedstawili wyniki prac zespołów roboczych. Efektem pracy zespołu do spraw etyki był apel skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego. Cały tekst apelu przytaczamy w załączniku.
    Zespół omawiający warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa skoncentrował się na przeszkodach prawnych we właściwym wykonywaniu zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, karnej i cywilnej oraz zamówieniach publicznych w budownictwie. Podkreślano potrzebę przygotowania przez PIIB własnych projektów ustaw o samorządzie zawodowym i ustawy Prawo budowlane, które by były skierowane do Sejmu RP jako projekty obywatelskie, gdyż nasz samorząd nie ma ustawowych delegacji do zgłaszania projektów ustaw. Wszystkie wnioski zostały zaprotokołowane i po opracowaniu zostaną przedstawione na Okręgowym Zjeździe DOIIB w formie uchwały zjazdowej, zawierającej stanowisko DOIIB w tej sprawie i przekazanej następnie na obrady najbliższego Krajowego Zjazdu PIIB. Podstawowe rekomendacje zespołu zawarte są w załączniku.
    Na koniec konferencji ponownie wystąpił Eugeniusz Hotała i przedstawił osiągnięcia działających na Dolnym Śląsku Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB oraz wręczył wszystkim przewodniczącym zespołów listy gratulacyjne. Obwodowe Zespoły Członkowskie to unikalny projekt DOIIB. Ich celem jest organizowanie działalności statutowej samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w dolnośląskich powiatach często bardzo oddalonych od siedziby DOIIB. Uczestnictwo w OZC jest dobrowolne, a praca w tych zespołach ma charakter społeczny. W tej chwili działa 12 zespołów, a w najbliższym czasie planowane jest powołanie trzech kolejnych.
    Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że konferencja zakończyła się sukcesem. Świadczą o tym wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników, którzy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków.

 

tekst: Agnieszka Środek