Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GINB INFORMUJE O WIELU NEGATYWNYCH WYNIKACH BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jacek Szer przesłał do Prezesa PIIB pismo z niepokojącymi informacjami w sprawie wyników kontrolnych badań wybranych wyrobów budowlanych. Fragmenty tego pisma zawarte są poniżej.

 

„Od stycznia 2016 roku, w myśl obowiązujących przepisów, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego publikowane są wyniki badań próbek wyrobów budowlanych. Badania są wykonywane przez wyspecjalizowane, akredytowane laboratoria na zlecenie organów nadzoru budowlanego. Publikacja obejmuje m.in. nazwę i dane identyfikujące wyrób budowlany, nazwę i adres producenta/upoważnionego przedstawiciela/importera, zamierzone zastosowanie wyrobu, zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe oraz sprawozdanie z badania zawierające ocenę i interpretację wyników (w formie pliku pdf). 

Jak wynika z otrzymanych od laboratoriów badawczych sprawozdań, ponad połowa badanych próbek wyrobów otrzymała ocenę negatywną. Najwięcej nieprawidłowych wyników otrzymano w grupach wyrobów do izolacji cieplnej, membran (folie i papy), cementów, okien i drzwi, grzejników. Należy tu wyjaśnić, że w większości przypadków organy nadzoru budowlanego pobierając do badań próbki wyrobów, kierują się wątpliwościami, co do spełnienia przez nie deklarowanych właściwości. Wątpliwości te pochodzą z praktyki organów, z informacji uzyskiwanych z rynku, od inwestorów oraz innych organów. 

Dlatego zwracam się (……. ) z prośbą o rozpowszechnienie wśród członków Izby, informacji o publikacji wyników badań próbek wyrobów budowlanych na stronie GUNB (http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php). Sądzę, że upowszechnianie wiedzy o tych wynikach będzie korzystne z perspektywy każdego uczestnika procesu inwestycyjnego.”

 

Zachęcamy do lektury publikacji na stronie  GUNB: http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php oraz do większej ostrożności w korzystaniu z różnych deklaracji dostawców materiałów budowlanych.