Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB W ŚWIERADOWIE ZDROJU Z UDZIAŁEM ZNAKOMITYCH GOŚCI

Tegoroczne, tradycyjne Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu 21 września 2017 r. w Świeradowie Zdroju. W obradach Forum aktywny udział wzięli znakomici goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Iwona Świderska – dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej w GUNB, Ewa Bocian – reprezentująca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Oczkowicz – p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Obrady forum zaszczycili swoją obecnością przewodniczący okręgowych rad inżynierów budownictwa: Mieczysław Grodzki z izby mazowieckiej, Adam Rak z izby opolskiej, wiceprzewodniczący izby małopolskiej – Jan Skawiński i członek rady tej izby – Kazimierz Ślusarczyk. Jak zwykle udział w obradach brał również Tadeusz Nawracaj – Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT. 

W obradach, jak co roku, wzięli udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektorzy i Kierownicy Wydziałów Architektoniczno – Budowlanych ze wszystkich dolnośląskich powiatów, a także ok. 90 Delegatów na Zjazdy DOIIB, reprezentujących każdy dolnośląski powiat. Łącznie w obradach wzięło udział ok. 184 uczestników.

Obrady w tak znakomitym gronie były szczególnie ożywione i na wysokim poziomie merytorycznym. Minister Tomasz Żuchowski zaprezentował najważniejsze tezy rządowego projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty, którego konsultacje publiczne są już na ukończeniu.  Odniósł się również do najnowszego projektu ustawy, której uchwalenie ma ułatwić i przyspieszyć procesy inwestycyjne. Zapowiedział, że te ustawy wraz z kilkoma innymi będą poprzedzały wprowadzenie pełnej wersji Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego i będą najprawdopodobniej obowiązywały od początku roku 2018. Oba te projekty wnoszą dość sporo ważnych zmian dla wykonywania zawodu inżyniera i architekta, stąd wywołały bardzo ożywioną dyskusję.  Minister Tomasz Żuchowski wyraził nadzieję, że oba samorządy zawodowe będą coraz lepiej dbały o jakość wykonywania zawodu zaufania publicznego przez swoich członków. W tym kontekście poruszany był problem zwiększenia roli i odpowiedzialności inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym. Zapewnił, że uwagi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa są traktowane z należytą uwagą.

Minister Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przedstawiła przykłady dobrych i wadliwych protokołów z obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych, które GUNB stwierdził podczas rutynowych kontroli podległych mu organów. Minister Tomasz Żuchowski poinformował, że będą wprowadzone niebawem obowiązkowe wzory protokołów z takich kontroli, które ustalą standardy ich wykonywania. 

Mec. Jolanta Szewczyk zaprezentowała wykład o dotychczasowej 15 letniej współpracy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z organami A-B oraz Inspektorami Nadzoru Budowlanego, a także przedstawiła dość krytyczne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budowlanego oraz urbanisty. Pan Gabriel Marek w swoim wykładzie prezentował wątpliwości w zakresie realnych możliwości uproszczenia procedur uzyskiwania zgody budowlanej w świetle aktualnych przepisów.

Wykłady i wystąpienia znakomitych specjalistów wywołały ożywioną dyskusję uczestników obrad.  Na pytania odpowiadali najczęściej obaj ministrowie: Tomasz Żuchowski i Anita Oleksiak, a dyskusje i pytania do nich miały miejsce również w przerwach obrad i podczas wieczornego spotkania integracyjnego. Można było zauważyć zadowolenie uczestników obrad z możliwości uzyskania cennych informacji od najważniejszych przedstawicieli resortu infrastruktury i budownictwa.

Powszechnym postulatem uczestników obrad była potrzeba kontynuowania takich wydarzeń w następnych latach. Dziękowano też Radzie DOIIB za zorganizowanie po raz 14-sty obrad Forum Inżynierskiego.

Wszystkie wykłady przedstawione podczas Forum Inżynierskiego DOIIB oraz relacja z obrad będą niebawem dostępne w Telewizji Internetowej DOIIB na stronie izby http://doiib.test.sisms.pl/  w zakładce TV DOIIB.

 

Fot. Stanisław Stojewski