Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB, POLANICA ZDRÓJ 07.09.2011

W dniu 07.09.2011 w Polanicy Zdroju  odbyło się FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB rozpoczynające  obchody X-lecia DOIIB i Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011. 
W obradach udział wzięło 73 członków DOIIB, w tym 60 delegatów okręgowych DOIIB oraz zaproszeni goście, wśród  nich  minister Paweł Ziemski – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Barbara Skultecka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jarosław Barańczak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele WINB-u i Urzędu Wojewódzkiego z Katowic a także Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, przewodniczący okręgowych rad izb inżynierów budownictwa z Opola, Katowic, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy. 
Obrady odbyły się  w dwóch sesjach.

Sesja 1 dotyczyła odpowiedzialności zawodowej i cywilnej inżynierów budownictwa oraz problemów interpretacji zakresu uprawnień budowlanych.
Odpowiedzialność inżyniera omówił  mec. Krzysztof Zając. Na podstawie przykładu przedstawił zakres odpowiedzialności cywilnej członka izby, chronionej przez ubezpieczyciela PIIB.  Ta część debaty wywołała ożywioną dyskusję i liczne kontrowersje.
Zagadnienia związane z interpretacją uprawnień budowlanych były tematem wystąpień mec. Marka Stalskiego  oraz dr inż. Mariana Płacheckiego.
 W ramach tej sesji wystąpili również przedstawiciele Opolskiej, Śląskiej, Podkarpackiej, Mazowieckiej, Małopolskiej i Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dzieląc się  z uczestnikami Forum swoimi doświadczeniami z pracy w swoich izbach.

Sesja 2 dotyczyła zagadnień współpracy organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz architektów i inżynierów budownictwa w sprawnym przebiegu procesów budowlanych. Na tę część obrad składały się wykłady:
• Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – mec. Krzysztof Zając
• Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych – mgr inż. arch. Jacek Miller
• Katastrofy budowlane  – Jan Spychała Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
W trakcie sesji  odbyły się wystąpienia przedstawicieli  organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego .

 

Uczestnicy Forum brali czynny udział w obradach i dyskusji.
Różne postrzeganie omawianych zagadnień i próba ujednolicenia stanowisk potwierdziły zasadność organizacji takich spotkań.

 

Obszerny materiał z obrad zostanie opublikowany niebawem.