Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DEREGULACJA – AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Informujemy Członków DOIIB oraz inne osoby zainteresowane, że projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym inżyniera budownictwa,  został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Tekst aktualnej wersji projektu ustawy został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/66680/katalog/66706 , gdzie również śledzić można dalszy tok prac na przedmiotowym projektem. Zachęcamy do zapoznania z proponowanymi rozwiązaniami w tak ważnych dla nas kwestiach.