Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Deklaracja dostępności

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Data publikacji strony internetowej: 27 kwietnia 2020 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 kwietnia 2020 roku

Oświadczenie sporządzono dnia: 27 kwietnia 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa i aplikacja mobilna Infolock jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest IZABELA ORZEŁ, adres poczty elektronicznej dos@doiib.test.sisms.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Odrzańskiej i boczne od ul. Grodzkiej. Używane jest tylko wejście główne od ul. Odrzańskiej. Wejście bezpośrednio z chodnika – nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Recepcjonista udziela informacji dotyczących lokalizacji i godzin pracy biura Izby. Z recepcji prowadzi korytarz przystosowany do przemieszczania się wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda, którą można się dostać na wszystkie piętra. Na piętrach nie ma schodków, ani progów utrudniających poruszanie się osobom na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost windy oraz na czwartym piętrze. Izba nie dysponuje miejscami parkingowymi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Izbie nie ma tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa udostępnia swoim członkom aplikację mobilną Infolock:

Infolock w wersji dla systemu Android
Infolock w wersji dla systemu iOS.
Aplikacja służy do wewnętrznej komunikacji członków DOIIB. Dla nieuwierzytelnionych użytkowników jest bezużyteczna.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie częściowo mają alternatywne opisy:
  • zdjęcia przeniesione ze starej strony nie mają opisów alternatywnych tj. grafiki zamieszczane do 27 kwietnia 2020 roku.
  • zdjęcia publikowane w galerii mogą nie mieć opisu alternatywnego
 • Tylko niektóre filmy podpięte z serwisu You Tube mogą posiadać transkrypcję.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje:
 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczona.
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków,
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links –  prawidłowo wdrożone.
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast – wymaganie spełnione. Kontrast możliwy do ustawienia za pomocą narzędzi do tego służących, tak aby użytkownik mógł dopasować paletę barw wg swoich potrzeb
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Responsywność – na każdym ekranie urządzenia strona internetowa wyświetla się prawidłowo.