Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU DOIIB
doiib.test.sisms.pl

I. Część ogólna

§1.

Portal internetowy DOIIB o adresie internetowym doiib.test.sisms.pl jest własnością Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 22.

§2.

Struktura Portalu składa się z dwóch części: części otwartej i z części zamkniętej.

§3.

Część otwarta jest ogólnie dostępna dla każdej osoby korzystającej z Internetu. W części tej zawarte są informacje dotyczące zakresu działalności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także informacje przeznaczone dla osób poszukujących pracy lub kontaktu  z członkami DOIIB oraz potencjalnych, przyszłych członków DOIIB.

§4.

Część zamknięta (dostępna po zalogowaniu) przeznaczona jest wyłącznie dla czynnych, dysponujących pełnią praw członków DOIIB. Określenie czynny członek DOIIB oznacza osobę będącą członkiem DOIIB mająca na bieżąco uregulowane płatności należne DOIIB i PIIB, której członkostwo nie jest zawieszone z jakiejkolwiek przyczyny.

§5.

Z chwilą zawieszenia w prawach członka lub skreślenia z listy członków DOIIB automatycznie zostaje zablokowany dostęp do części zamkniętej Portalu.

II. Zasady korzystania z Portalu

§6.

Zabronione jest umieszczanie przez uczestników na łamach Portalu treści sprzecznych z prawem, oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz oczerniające inne osoby. Niedozwolone jest dodawanie do Portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

 1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach   pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 3. naruszają dobra osobiste,
 4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu Karnego),
 5. propagują alkohol (art.2(1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
 6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.2(1) Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.),
 7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu Cywilnego),
 8. ujawniające dane osób bez zgody zainteresowanego. 

§7.

Skuteczne zalogowanie się do zamkniętej części Portalu może nastąpić wyłącznie po akceptacji pełnej treści niniejszego Regulaminu Portalu.

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z części zamkniętej Portalu

§9.

W dostępnej po zalogowaniu zamkniętej części portalu internetowego udostępnione są produkty dla członków DOIIB spełniających kryteria §4.

§10.

Wszelkie inne wykorzystywanie całości bądź fragmentów materiałów dostępnych na Portalu jest zabronione (reprodukowanie, przesyłanie, wynajem, dzierżawa, odsprzedaż lub bezpłatna dystrybucja na zewnątrz). Wszelkie przeróbki tekstu są zabronione.

§11.

Konsekwencją nie wypełnienia postanowień Regulaminu z zakresu ochrony praw autorskich mogą być nałożone na członka Izby sankcje począwszy od upomnienia do stałego zablokowania dostępu do zamkniętej części Portalu. Jednocześnie Izba zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od członka łamiącego postanowienia regulaminu, o ile jego postępowanie wywołałoby roszczenia prawne czy finansowe wobec DOIIB ze strony innych podmiotów, których produkty z zastrzeżeniem praw autorskich udostępniane są na portalu doiib.test.sisms.pl.

IV. Ochrona danych osobowych

§12.

DOIIB jest Administratorem danych osobowych Użytkowników. 

 1. DOIIB jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności https://doiib.test.sisms.pl/polityka-prywatnosci

V. Postanowienia końcowe

§13.

Podstawową formą komunikacji z obsługą Portalu jest poczta e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl

§14.

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zabronionych tym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

§15.

DOIIB nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników,
 2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji zawartych w Portalu,
 3. przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. koniecznością naprawy rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania) lub niezależnych od DOIIB,
 4. szkody w oprogramowaniu użytkowników portalu wynikające np. ze ściągania materiałów lub oprogramowania z Portalu.