Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Klauzula informacyjna – Podmioty Danych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Podmiotów Danych


1. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą pod adresem: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej DOIIB):
a) potencjalnych Członków DOIIB i Członków DOIIB,
b) osób będących uczestnikami postępowania zawodowego lub dyscyplinarnego przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB,
c) osób wobec których prowadzone jest postępowanie zawodowe lub dyscyplinarne, oraz ukaranych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny DOIIB,
d) osób będących użytkownikami aplikacji SEP,
e) osób, które złożyły wniosek lub otrzymały pomoc socjalną (zapomogę, dofinansowanie, refundację) od DOIIB,
f) osób ubiegających się i którym nadano uprawnienia budowlane,
g) osób ubiegających się oraz osób, którym nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (zwaną dalej PIIB),
h) uczestników wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez DOIIB,
i) innych osób kontaktujących się z DOIIB
zwanych dalej łącznie Podmiotami Danych.

2. Szanując Państwa prawa jako Podmiotów Danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, DOIIB  zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podmiotów Danych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a DOIIB wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. DOIIB wdrożyła procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i Ustawy, dzięki której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podmiotom Danych jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności DOIIB współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Dane osobowe Podmiotów Danych przetwarzane są przez DOIIB w jednym bądź kilku z poniższych celów, takich jak:
a) realizacja zadań statutowych DOIIB – bez przynależności do DOIIB nie można pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; w szczególności celami są:
– nadawanie statusu członkowskiego (dokonanie wpisu na listę członków DOIIB), wydawanie zaświadczeń oraz realizacja innych uprawnień i obowiązków związanych z członkostwem w DOIIB,
– nadawanie uprawnień budowlanych i branie udziału w postępowaniu o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowalnego,
– powołanie i działalnoś
 stałego lub doraźnego Obwodowego Zespołu Członkowskiego,
– organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
– przyznawanie zapomóg, dofinansowania lub refundacji w ramach pomocy socjalnej,
– przeprowadzanie postępowań zawodowych lub dyscyplinarnych w zakresie określonym przepisami prawa,
– zapewnienie możliwości korzystania z aplikacji SEP,
b) organizacja lub współorganizacja i przeprowadzanie wydarzeń, konferencji, szkoleń (innych niż wskazane w lit. a niniejszego punktu) i konkursów,
c) udzielanie odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej DOIIB pod adresem: doiib.test.sisms.pl, oraz przesłane na adresy e-mail Administratora,
d) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na DOIIB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie.

4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, DOIIB przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – w szczególności w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach i konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez DOIIB,
b) art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Podmiotem Danych lub do podjęcia działań na żądanie Podmiotu Danych przed jej zawarciem – w szczególności w przypadku uprawnień i obowiązków związanych z członkostwem w DOIIB,
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na DOIIB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności w zakresie realizacji celów statutowych, przeprowadzania właściwych postępowań (np. zawodowych, dyscyplinarnych, o nadanie uprawnień budowlanych) oraz szkoleń zawodowych,
d) art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. ochrona żywotnych interesów Podmiotu Danych lub innej osoby fizycznej – w szczególności w przypadku korzystania przez Podmiot Danych z pomocy socjalnej ze strony DOIIB,
e) art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes DOIIB, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej.

7. DOIIB przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na DOIIB wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu DOIIB (np. w zakresie przechowywania dokumentacji przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

8. Źródłem przetwarzanych przez DOIIB danych osobowych są Podmioty Danych tj. osoby, których dane dotyczą. DOIIB może również przetwarzać dane pracowników Podmiotów Danych lub członków ich rodzin (zwłaszcza w przypadku korzystania z pomocy socjalnej lub udziału w imprezach integracyjnych) na podstawie udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub skorzystania z pomocy socjalnej.

9. Dane osobowe Podmiotów Danych nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Podmioty Danych zostaną o tym uprzednio poinformowani, a DOIIB będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

10. DOIIB nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Podmiotu Danych, z uwzględnieniem postanowień pkt. 11 i 12 poniżej.

11. Dane osobowe bez zgody Podmiotu Danych, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa) oraz – w przypadku Podmiotów Danych, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej:
– Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.),
– ubezpieczycielowi, jakim jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A., w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 wskazanej ustawy (ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa).

12. Dane osobowe Podmiotów Danych, o których mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, mogą być ponadto – po uzyskaniu uprzedniej zgody Podmiotu Danych – udostępniane w szczególności następującym podmiotom:
a) Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu ERGO HESTIA S.A. oferującemu możliwość skorzystania z umowy dodatkowego ubezpieczenia do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa, których warunki ubezpieczenia zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej zawartej ze wskazanym ubezpieczycielem i obejmują:
– nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa,
– obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (będącego członkiem PIIB, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej),
– obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
b) podmiotom pomagającym realizować cele statutowe DOIIB, w tym w szczególności podmiotom przeprowadzającym wydarzenia, konferencje, szkolenia i konkursy w zakresie i w celu niezbędnym do wzięcia w nich udziału oraz wystawienia zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego udział w wydarzeniu, konferencji lub szkoleniu.

13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz DOIIB. W takiej sytuacji DOIIB zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania DOIIB nie mogłaby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. DOIIB powierza dane osobowe Podmiotów Danych:
a) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta DOIIB,
b) firmom świadczącym na rzecz DOIIB usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
c) firmom świadczącym na rzecz DOIIB inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności DOIIB.

14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez DOIIB w rozumieniu przepisów RODO.

15. Zgodnie z przepisami RODO Podmioty Danych mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, przy czym w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Podmiotu Danych), prawo to przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, stosownie do przepisu art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, przy czym prawo to nie wpływa i nie przysługuje Podmiotowi Danych w zakresie postępowań prowadzonych przez DOIIB, takich jak:
– postępowania kontrolne,
– prowadzenie (w tym tworzenie, ewidencjonowanie, utrzymywanie, aktualizacja oraz udostępnianie) listy rzeczoznawców, rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej Członków DOIIB oraz listy Członków DOIIB,
– postępowania w sprawach świadczenia usług transgranicznych,
– uznawanie kwalifikacji zawodowych,
– postępowania dyscyplinarne,
stosownie do przepisu art. 8e ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. a powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

16. Jeżeli Podmioty Danych chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 17 poniżej.

17. DOIIB powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@doiib.test.sisms.pl lub w formie pisemnej na następujący adres DOIIB: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.

18. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.