Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA REJS STATKIEM PO ODRZE W DNIU 17.09.2022 (SOBOTA)

Okręgowa Rada DOIIB zaprasza dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin do udziału w rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 17.09.2022 r. Zaokrętowanie uczestników Rejsu przewidywane jest na Przystani przy Wybrzeżu Wyspiańskiego (naprzeciwko gmachu Politechniki Wrocławskiej) o godz. 9.00. Zakończenie ok. godz. 18.00 – Śluza Szczytniki. Szczegółowy plan Rejsu zamieszczamy poniżej w plikach do pobrania.

Udział w Rejsie może wziąć czynny  członek Izby z jedną osobą towarzyszącą (pełnoletnią), który nie brał udziału w rejsach organizowanych w dniach 11 i 18.06.2022 r.

Zgłoszenia, z podaniem numeru członkowskiego, imienia i nazwiska osoby towarzyszącej oraz następującej klauzuli:

Oświadczam, iż dysponuję zgodą wskazanej przeze mnie osoby towarzyszącej na  przetwarzanie przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50–114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jej danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu udziału w Rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 17.09.2022 r.

Oświadczam, iż ja i zgłoszona przeze mnie osoba towarzysząca, zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie internetowej DOIIB doiib.test.sisms.pl w zakładce „Ochrona Danych”.

należy przesyłać na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 9 września 2022 r.

Zgłoszenia nie zawierające powyższej klauzuli nie będą przyjmowane.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, przeprowadzenia i Państwa udziału w Rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 22.06.2019 r. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB znajdują się na stronie internetowej Izby: https://doiib.test.sisms.pl/klauzula-informacyjna

Informujemy ponadto, że Rejs będzie filmowany przez TV DOIIB i dokumentowany fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja z Rejsu w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, doiib.test.sisms.pl, FACEBOOK DOIIB, na stronie YOU TUBE oraz w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. Podstawą prawną do przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku jest art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W innych przypadkach podstawę prawną stanowi zgoda w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w niniejszym akapicie. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem. DOIIB zapewnia, że rozpowszechnianie zdjęć i nagrań będzie dokonywane wyłącznie w celu relacji wydarzenia oraz w sposób zapewniający należytą ochronę Państwa dóbr osobistych.