Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (9.07.2019)

 

W dniu 9 lipca 2019 r. w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2019r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spośród 307 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 376 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 308 osób, z czego 270 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 335 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2019r. OKK DOIIB nadała 260 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:

  • konstrukcyjno-budowlanej         – 126 decyzji,

  • inżynieryjnej drogowej         –   23 decyzje,

  • inżynieryjnej mostowej         –   11 decyzji,

  • instalacyjnej sanitarnej         –   45 decyzji,

  • instalacyjnej elektrycznej         –   37 decyzji,

  • inżynieryjnej kolejowej         –     9 decyzji,

  • instalacyjnej telekomunikacyjnej    –     5 decyzji,

  • inżynieryjnej hydrotechnicznej     –     4 decyzje.

 

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych prowadził prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Przewodniczący OKK DOIB. Podczas tej uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – mgr inż. Janusz Szczepański,  który złożył wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa, a zwłaszcza członków Izby oraz opowiedział o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W uroczystości wziął udział również Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – inż. Marek Kaliński, który zachęcał do aktywnego udziału w działalności samorządu zawodowego jakim jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz do korzystania ze szkoleń znajdujących się na stronie internetowej Izby doiib.test.sisms.pl , w zakładce telewizji internetowej  „TV DOIIB”.

Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło oraz Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB mgr inż. Janusz Szczepański. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki. Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych jest już dostępna w zakładce „TV DOIIB”. Autorem załączonych zdjęć jest mgr inż. Piotr Rudy.