Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

RELACJA Z FORUM INŻYNIERSKIEGO DOIIB 2012

W dniu 11 września, w położonym w sercu Parku Szczytnickiego w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się kolejne Forum Inżynierskie DOIIB. Oprócz członków naszej Izby w obradach tradycyjnie brali udział przedstawiciele nadzoru budowlanego, administracji budowlanej, innych samorządów zawodowych. Wszystkich uczestników i gości powitał i rozpoczął obrady Forum Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
    Część robocza została podzielona na 3 części. W części pierwszej mecenas Krzysztof. Zając, radca prawny PIIB, mówił o postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Temat kontynuowała Pani Agnieszka Znamiec – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwróciła uwagę, że w przygotowywanym Kodeksie Budowlanym brak elementów dotyczących odpowiedzialności zawodowej. Władysław Juchniewicz – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB przedstawił statystykę postępowań z ubiegłego roku. Większość z 69 wniosków dotyczyła odpowiedzialności zawodowej – tylko 5 wiązało się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. 22 wnioski o ukaranie wpłynęły z nadzoru budowlanego.  Rozpatrywano także 3 przypadki sfałszowania uprawnień budowlanych. Na zakończenie pierwszej części Stanisław Stojewski – Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – mówił o dobrej współpracy z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz podzielił się doświadczeniami, wynikającymi z rozpoznawanych przez rzeczników spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową.
    Drugi blok tematyczny dotyczył procedur naprawczych w procesach budowlanych. Różne aspekty tego zagadnienia przybliżyła Pani Agnieszka Znamiec. Sala włączyła się do dyskusji pokazując m.in. praktyczne przypadki stosowania prawa, które czasami w błahych sprawach nakłada niewspółmiernie wysokie kary. Drugi z referentów, architekt Jacek Miller, pokazał przypadki nadgorliwości urzędów w stosowaniu przepisów (przykłady pochodziły spoza terenu naszego województwa). Zwrócił także uwagę na konieczność stabilności prawa oraz stosowania odpowiednio długiego vacatio legis w przypadku nowych uregulowań. Dyskutowany był także problem zmian w projekcie budowlanym w trakcie realizacji obiektów. Paradoksalnie, budowanie zgodnie z projektem budowlanym, ale wbrew logice lub zasadom sztuki budowlanej okazuje się bardziej zgodne z prawem, niż odstępstwo, które korygowałyby usterki albo błędy projektowe.
    W części III mecenas Krzysztof Zając oraz architekt Jacek Miller przedstawili wybrane elementy opracowywanego obecnie Kodeksu Budowlanego, któremu jednak, w obecnej sytuacji politycznej, nie wróżyli rychłego wprowadzenia.
    Forum zakończyła wycieczka techniczna (rejs statkiem po Odrze) „Pod mostami Wrocławia”, podczas której dr Leszek Budych interesująco opowiadał o historii i rozwiązaniach konstrukcyjnych mijanych mostów, jazów i śluz, wchodzących w skład wrocławskiego węzła wodnego. Rejs potrwał nieco dłużej, niż zaplanowano, ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć wszystko, co nasz sympatyczny przewodnik chciał nam pokazać.
    Zapisy wideo przebiegu obrad Forum będą wkrótce dostępne na stronie internetowej naszej Izby w zakładce „szkolenia przez internet”.